Gmina wejherowo

Aktualności

Po XVIII Sesji Rady Gminy Wejherowo

30 marca w filii biblioteki publicznej Gminy Wejherowo odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Wejherowo. Nieoczekiwanym było pojawienie się na niej radnego miasta Wejherowo – Czesława Kukowskiego, który przekonywał radnych Gminy Wejherowo do partycypowania w kosztach budowy parkingu przy wejherowskim szpitalu. 

30 marca w filii biblioteki publicznej Gminy Wejherowo odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Wejherowo. Nieoczekiwanym było pojawienie się na niej radnego miasta Wejherowo – Czesława Kukowskiego, który przekonywał radnych Gminy Wejherowo do partycypowania w kosztach budowy parkingu przy wejherowskim szpitalu. O pomyśle mówiono już pod koniec minionego roku, kiedy Wejherowski Ruch Sąsiedzki przystąpił do opracowywania koncepcji i kosztorysu. Z usług wejherowskiego szpitala korzysta większość mieszkańców okolicznych samorządów, dlatego ważne jest, by każdy z nich przyłączył się do projektu. Całość koordynować ma natomiast Starosta Wejherowski.

Właściwą część rozpoczęto przedstawieniem informacji Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym, a tuż po nich radni przystąpili do obrad nad uchwałami, dotyczącymi m.in.: nadania nazw ulic we wsiach Bolszewo, Gościcino, Gowino, Orle oraz zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Warszkowo. Ponadto podjęto uchwały dot. nabycia nieruchomości położonych w Bolszewie oraz uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu Bolszewa i Kąpina. Ostatnie pozwolą przede wszystkim na przyśpieszenie realizacji nowych układów drogowych i nowej infrastruktury technicznej należącej do zadań Gminy, oraz na realizowanie w obszarze planu – na zasadach umowy pomiędzy Gminą a inwestorami – infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i odwodnienia.

Przyjęto także uaktualniony Plan Odnowy Miejscowości Gościcino na lata 2011 – 2020, będący dokumentem szczególnie ważnym w przypadku ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. I tak, konieczność uaktualnienia wynika z zamiaru ubiegania się o środki finansowe w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Kolejną ważną dla rozwoju Gminy decyzją podjętą podczas sesji była uchwała w sprawie podjęcia współdziałania z gminami tworzącymi obszar funkcjonalny Dolina Logistyczna w dziedzinie rozwoju gospodarczego, rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz rozwoju transportu. Projekt NORDA – Północny Biegun Wzrostu, o którym mowa, realizowany jest przez 21 samorządów oraz czterech partnerów społeczno – gospodarczych, z wykorzystaniem funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, a także środków krajowych.

W porządku obrad znalazły się także uchwały dot. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2028, zmiany budżetu na 2016 rok, czy wyodrębnienia w budżecie Gminy Wejherowo środków stanowiących fundusz sołecki. Ponadto, decyzją Rady Gminy Powiatowi Wejherowskiemu udzielono pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację w roku 2016 zadania pod nazwą „Utwardzenie drogi powiatowej nr 1401 G na odcinku Gniewowo – Zbychowo”. Wyczekiwana inwestycja obejmie swoim zakresem utwardzenie ul. Cystersów w Gniewowie. Poza wymienionymi uchwałami, Wysoka Rada rozpatrzyła także jedną skargę oraz uchwaliła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Wejherowo na trwający rok.