Gmina wejherowo

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo_

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

1) Nr XLVI/546/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie ul. Długiej, Sosnowej i Leśnej,
2) Nr XLIII/529/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Dwór Wejherowski i Bieszkowice w Gminie Wejherowo,
3) Nr XLIII/528/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscow

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY WEJHEROWO

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwał:

1) Nr XLVI/546/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie ul. Długiej, Sosnowej i Leśnej,

2) Nr XLIII/529/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Dwór Wejherowski i Bieszkowice w Gminie Wejherowo,

3) Nr XLIII/528/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino w Gminie Wejherowo,

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planów.

Przedmiotem opracowanej prognozy będzie ocena wpływu realizacji projektu miejscowego planu na środowisko.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych planów.

Wnioski powinny zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski do w/w opracowania mogą być składane w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

W terminie tym w godzinach pracy Urzędu Gminy Wejherowo w pokoju nr 308 istnieje też możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy;

2) ustnie do protokołu;

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: sekretariat @ug.wejherowo.pl

Jednocześnie informuję, że uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wejherowo.

 

Pełna dokumentacja znajduje:
http://ug.wejherowo.pl/pub/dok_pub/20150320-Obwieszczenie.pdf