Gmina wejherowo

Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert!

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT                                               

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu

A. Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2015 na następujące

     zadania:

 I. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 Przewidziana kwota ogółem uwzględniona w budżecie Gminy Wejherowo i zaplanowana na realizację powyższego zadania w 2015 roku wynosi – 40.000,-zł.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Wejherowo dla organizacji w formie dotacji na zadanie zrealizowane:

– w 2014 roku – 40.000,-zł.

– w 2013 roku – 50.000,-zł.

– w 2012 roku – 30.000,-zł.

 II. WYPOCZYNEK ZIMOWY DZIECI I MŁODZIEŻY

Przewidziana kwota ogółem uwzględniona w budżecie Gminy Wejherowo i zaplanowana na realizację powyższego zadania w 2015 wynosi – 20.000,-zł.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Wejherowo dla organizacji w formie dotacji na zadanie zrealizowane:

– w 2014 roku – 20.000,-zł.

– w 2013 roku – 20.000,-zł.

– w 2012 roku – 20.000,-zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      B. Warunki konkursu:

I. Zasady przyznawania dotacji.

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Wejherowo.

2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.

         3. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się tylko w formie wsparcia jego realizacji.

      4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

      5. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy oferentów uprawnionych, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu.

II. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie powinno być wykonane w roku 2015, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie może nastąpić nie wcześniej niż od daty podpisania umowy, a zakończenie zadania musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 roku. Do rozliczenia kosztów zadania będą rozpatrywane tylko wydatki poniesione od daty podpisania umowy do końca terminu realizacji zadania.

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością  w zakresie opisanym w ofercie zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi przepisami. 

III. Termin i warunki składania ofert.

 1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji zadań publicznych Gminy Wejherowo w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należ złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2015 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wejherowo ul. Osiedle Przyjaźni 6 do godz. 15.00 – osobiście lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wejherowo)
 2. Oferta wypełniona w sposób czytelny powinna zostać złożona według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) .Wzór oferty stanowi załącznik numer 1.
 3. Na stronie tytułowej oferty, w miejscu: „tytuł zadania publicznego” należy wpisać nazwę zadania: np. „Wsparcie działań z zakresu ……………………….”.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić:

– pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres (pieczątka organizacji),

– numer i tytuł zadania

 1. Oferta winna być złożona z następującymi wymaganymi załącznikami:
  1) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio innego rejestru/ewidencji, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2) aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu – statut,
3) w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników, przy czym do pozostałych ofert należy załączyć oświadczenie do której oferty załączniki dostarczono.

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert. 

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 31.01.2015 roku.
 2. Wszystkie oferty złożone zgodnie z przepisami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu w punkcie III zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.
 3. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Wejherowo, który dokonuje wyboru ofert prawidłowo złożonych, najlepiej służących realizacji zadań w ramach zadań, o których mowa w ogłoszeniu. Oferty przed ostateczną decyzją Wójta Gminy Wejherowo opiniuje Komisja konkursowa powołana przez Wójta. Rozstrzygniecie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w BIP, na stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo.
 4. Wyboru oferty dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

formalne:

1)      czy oferta została złożona w zamkniętej kopercie, na której umieszczono pełną nazwę oferenta i jego adres i tytuł zadania,

2)      czy oferta została złożona w terminowo i w odpowiednim miejscu,

3)      czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,

4)      czy zadanie mieści się w celach statutowych organizacji,

5)      czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu,

6)      czy do oferty dołączone zostały wymagane załączniki

merytoryczne:

1)      ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez OP,

2)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)      planowany przez OP udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

4)      wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i prace społeczną członków,

5)      doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą Wejherowo,

6)      posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe,

7)      cel, rodzaj działań podejmowanych przy realizacji zadania oraz ilość osób korzystających z jego efektów,

8)      analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku OP, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorące pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

 1. W konkursie nie będą brały udziału oferty, które:
  1) zostały złożone po terminie,
  2) zostały złożone przez oferenta nieuprawnionego do ubiegania się o dotację,
  3) są niezgodne z warunkami udziału w konkursie np. proponowane działania nie wchodzą w zakres konkursu.

 V. Ogólne zasady realizacji zadań.

1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Wejherowo, a podmiotem otrzymującym dotację.

2. Zleceniodawca może wskazać do sfinansowania wybrane przez siebie działania wykazane przez zleceniobiorcę w harmonogramie realizacji zadania publicznego i na ich realizację podpisać z nim umowę.

3. Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Wejherowo jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie  przez pracownika nadzorującego merytorycznie wykonywanie zadania:

1) zapłaconych dokumentów finansowo-księgowych dokumentujących pokrycie kosztów z dotacji przekazanej przez Urząd Gminy Wejherowo,

2) zapłaconych dokumentów finansowo księgowych dokumentujących pokrycie kosztów ze środków własnych i innych niż przekazana dotacja przez Urząd Gminy Wejherowo,

3) materiałów dokumentujących działania faktycznie podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu).

4. Oryginały dokumentów finansowo-księgowych wydatkowanych w ramach zawartej umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego należy opisać na odwrocie zgodnie z poniesionymi wydatkami:
Opis powinien zawierać:

1) z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta,

2) nr umowy której rachunek dotyczy,

3) wskazanie kwoty pochodzącej z dotacji i kwoty pochodzącej ze środków własnych,

4) przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Powyższa informacja powinna być opatrzona pieczęcią zleceniobiorcy i podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych zleceniobiorcy.

5. Stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.

6. Podmiot realizujący zlecone zadanie zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania  o planowanych zmianach dotyczących osób odpowiedzialnych za realizację projektu oraz o ewentualnych wydarzeniach losowych, które mogły wpłynąć na realizację zadania.

Informacje w zakresie konkursu udzielane są przez Referat Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wejherowo tel. (58) 677 96 09 – Artur Kankowski,        e-mail: sport@ug.wejherowo.pl

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo.

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO