Gmina wejherowo

Aktualności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w roku 2018 zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

A. Rodzaj wspieranych zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację w roku 2018:

I. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

(szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów, prowadzenie zajęć treningowych, udział w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach sportowych, wynajem infrastruktury/bazy sportowej związanej z realizacją zadania publicznego, organizacja zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych)

Przewidziana kwota ogółem uwzględniona w budżecie Gminy Wejherowo i zaplanowana na realizację powyższego zadania w 2018 roku wynosi – 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

II. WYPOCZYNEK ZIMOWY DZIECI I MŁODZIEŻY

(organizowanie imprez turystyczno – krajoznawczych, organizowanie konkursów, turniejów na temat wiedzy krajoznawczo- turystycznej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym w trakcie ferii zimowych, organizowanie np. półkolonii, warsztatów zainteresowań, rajdów  i wycieczek)

Przewidziana kwota ogółem uwzględniona w budżecie Gminy Wejherowo i zaplanowana na realizację powyższego zadania w 2018 roku wynosi – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

III. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(organizowanie imprez okolicznościowych wystaw, festiwali, koncertów, wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, promocja lokalnych twórców, wspieranie i rozwój inicjatyw  artystycznych i kulturalnych, kultywowanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej)

Przewidziana kwota ogółem uwzględniona w budżecie Gminy Wejherowo i zaplanowana na realizację powyższego zadania w 2018 roku wynosi – 30.000 zł. (trzydzieści tysięcy złotych)

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Wejherowo dla organizacji pozarządowych w formie dotacji na zadania publiczne realizowane w 2017 r.:

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży –  20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych)

B. Warunki konkursu:

I. Zasady przyznawania dotacji.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Wejherowo.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.
 3. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się tylko w formie wsparcia jego realizacji.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
 5. Podmiot, któremu przyznano dotację zobowiązany jest do złożenia przed zawarciem umowy:
 •  aktualnego harmonogramu realizacji zadania
 • korekty przewidywanej kalkulacji kosztów (w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie, a także w przypadku przyznania środków finansowych przez inny organ administracji, gdy oferent ubiegał się o dotację na realizację tego samego zadania).
 1.   Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy oferentów uprawnionych, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu.
 2. Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.

II.Termin i warunki realizacji zadania.

 1. 1. Zadanie musi być wykonane w roku 2018, przy czym początek wydatkowania przyznanych środków finansowych pochodzących z dotacji może nastąpić nie wcześniej niż od daty podpisania umowy, a zakończenie zadania musi nastąpić do dnia 15 grudnia 2018 roku. Do rozliczenia kosztów zadania będą rozpatrywane tylko wydatki poniesione od daty podpisania umowy do końca terminu realizacji zadania.
 2. Zadanie musi być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi przepisami.

 

III. Termin i warunki składania ofert.

 1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji zadań publicznych Gminy Wejherowo w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.12.2017 r. (poniedziałek) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo do godz. 15.30 – osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wejherowo).

2.Ofertę realizacji zadania publicznego należy sporządzić czytelnie i przejrzyście w formie papierowej według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.  z 2016 r., poz. 1300).

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić:

– pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres (pieczątka organizacji),

– numer zadania publicznego (I, II, III),

– rodzaj zadania publicznego (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży, kultur sztuka, ochrona dóbr kultur i dziedzictwa narodowego),

– tytuł zadania publicznego, jakiego zamierza podjąć się wnioskodawca.

4.Oferta winna być złożona z następującymi wymaganymi załącznikami:
1) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (do pobrania pod adresem: (https://ems.ms.gov.pl),

2) inny rejestr/ewidencja, zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym – zaświadczenie o wpisie  Klubu Sportowego/UKS-u do ewidencji prowadzonej przez starostę, zawierające następujące informacje:

 1. a) data wpisu i numer i numer ewidencyjny,
 2. b) imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego,
 3. c) nazwa, siedziba oraz adres klubu sportowego,
 4. d) imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej na kadencję,
 5. e) informacje o statucie: data jego uchwalenia, data zmiany statutu,
 6. f) dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych,
 7. g) cel działania,
 8. h) teren działania,
 9. i) data wykreślenia klubu sportowego z ewidencji,
 10. j) inne uwagi.

3) aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu – statut,

4)  w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników, przy czym do pozostałych ofert należy załączyć oświadczenie, do której oferty załączniki dostarczono.

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 1. Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert następuje niezwłocznie po wyborze ofert.
 2. Wszystkie oferty złożone będą podlegały ocenie formalnej o merytorycznej przeprowadzonej na podstawie karty oceny. Wyboru oferty dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

– formalne:

1) oferta została złożona w zamkniętej kopercie, na której umieszczono pełną nazwę oferenta, jego adres i tytuł zadania,

2) czy oferta została złożona terminowo i w odpowiednim miejscu,

3) czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,

4) czy zadanie mieści się w celach statutowych organizacji,

5) czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu,

6) czy do oferty dołączone zostały wymagane załączniki,

7) czy formularz oferty został wypełniony w wymaganych polach.

– merytoryczne:

1) wykazana potrzeba realizacji zadania publicznego,

2) adresaci zadania, w tym ich opis i liczba,

3) planowane działania w zakresie realizacji zadania i ich spójność z celem,

4) spójność opisu działań z harmonogramem i kosztorysem,

5) realność kosztów i poprawność ich wyliczeń,

6) udział dotacji w całkowitych kosztach zadania,

7) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot,

8) planowany przez podmiot udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

9) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i prace społeczną członków,

10) doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą Wejherowo,

11) posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe,

12) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorące pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

3. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Wejherowo, który dokonuje wyboru ofert prawidłowo złożonych, najlepiej służących realizacji zadań w ramach zadań, o których mowa w ogłoszeniu. Oferty przed ostateczną decyzją Wójta Gminy Wejherowo opiniuje Komisja konkursowa powołana przez Wójta. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo.

 1. Wójt unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub jeżeli żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 2. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie żadnej z ofert.
 3. Od rozstrzygnięcia konkursu w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego. Każdy oferent w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru ofert lub odrzucenia oferty.
 4. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania Wójt zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. W tym przypadku przed podpisaniem umowy konieczne będzie złożenie aktualizacji harmonogramu/kosztorysu realizacji zadania publicznego.
 5. W konkursie nie będą brały udziały oferty, które:
  1) zostały złożone po terminie,
  2) zostały złożone przez oferenta nieuprawnionego do ubiegania się o dotację,
  3) są niezgodne z warunkami udziału w konkursie np. proponowane działania nie wchodzą w zakres konkursu,

4) są niekompletne i nieprawidłowo wypełnione.

V. Ogólne zasady realizacji zadań.

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Wejherowo, a podmiotem otrzymującym dotację.
 2. Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2016 r. poz. 1300).
 3. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania w terminie wskazanym w umowie (30dni). Sprawozdanie wypełnione w sposób czytelny powinno zostać złożone według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2016 r. poz. 1300).
 4. Zleceniodawca może wskazać do sfinansowania wybrane przez siebie działania wykazane przez zleceniobiorcę w harmonogramie realizacji zadania publicznego i na ich realizację podpisać z nim umowę.
 5. Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Wejherowo jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie przez pracownika nadzorującego merytorycznie wykonywanie zadania:

1) zapłaconych dokumentów finansowo-księgowych dokumentujących pokrycie kosztów z dotacji przekazanej przez Urząd Gminy Wejherowo,

2) zapłaconych dokumentów finansowo księgowych dokumentujących pokrycie kosztów ze środków własnych i innych niż przekazana dotacja przez Urząd Gminy Wejherowo,

3) materiałów dokumentujących działania faktycznie podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu).

 1. Stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.
 2. Nierozliczenie się w terminie lub brak dokonania zwrotu środków finansowych z poprzednich umów z danym oferentem skutkuje nie rozpatrywaniem złożonej oferty w konkursie.
 3. Podmiot realizujący zlecone zadanie zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania o planowanych zmianach dotyczących osób odpowiedzialnych za realizację projektu oraz o ewentualnych wydarzeniach losowych, które mogły wpłynąć na realizację zadania.
 4. Warunkiem rozliczenia dotacji jest zaakceptowanie złożonego sprawozdania przez Wójta Gminy Wejherowo.

Informacje w zakresie konkursu udzielane są przez Referat Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wejherowo.

>>>DRUK OFERTY<<<