Gmina wejherowo

Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie,

(84-241 Gościcino ul. Wejherowska 22)

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie, 84-241 Gościcino ul. Wejherowska 22

 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184 poz. 1436 ze zmianami)orazspełniają  kryteria  określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1207).

 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej/gimnazjum;

2) poświadczona przez kandydata, za zgodność z oryginałem, kopia dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 – stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

-stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– staż pracy,  w tym staż pracy na stanowisku kierowniczym -w przypadku osoby  

   niebędącej nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata, za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt 3;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)     oświadczenie, że  przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17  grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.168);

10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1388);

11)  oryginał lub poświadczona przez kandydata, za zgodność z oryginałem, kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12)  oryginał lub poświadczona przez kandydata, za zgodność z oryginałem, kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego;

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne –  w przypadku nauczycieli i nauczyciela akademickiego;

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu, adresem e-mail  i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie, 84-241 Gościcino ul. Wejherowska 22.”

                                        

w terminie do 11 sierpnia 2014 r, w sekretariacie Urzędu Gminy Wejherowo na adres:

Urząd Gminy Wejherowo

84-200 Wejherowo

Os. Przyjaźni 6.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

                                                       Wójt Gminy Wejherowo
                                                           Henryk Skwarło