Gmina wejherowo

Aktualności

Oferta realizacji zadania publicznego pt.„Piaśnica – kultura miejsca”

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że Fundacja imienia Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka, Krzeczyn 52e, Oleśnica (56-400) z własnej inicjatywy złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Piaśnica – kultura miejsca”. Realizacja zadania odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 239 z późn. zmianami). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo.  

W terminie 7 dni od upublicznienia oferty tj. od 23 czerwca można zgłaszać na piśmie uwagi   i sugestie dotyczące oferty.

 >>>PEŁNA TREŚĆ OFERTY<<<