Gmina wejherowo

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Olga Reszke

email: oreszke@ugwejherowo.pl

 

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Wejherowo z siedzibą przy ul. Transportowej 1, 84-200 Wejherowo, tel.: (58) 677 97 01 adres e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl, reprezentowana przez Wójta Gminy Wejherowo.
 2.  Dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych i obowiązków wynikających
  z przepisów prawa.
 3. Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/i danych osobowych są m.in.:
 • ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
 • ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Oraz akty wykonawcze do w/w Ustaw.

Pozostałe podstawy prawne przetwarzania Pana/i danych osobowych, wyszczególnione zostały we właściwych do konkretnego postępowania klauzulach informacyjnych.

 1. Dane osobowe będą przekazywane w zakresie wynikającym z przepisów prawa innym podmiotom współpracującym z Administratorem Danych.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody, przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji obowiązku ustawowego.
 6. Dane udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator informuje, że przekazane przez Pana/ią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, w tym realizacji umów, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z innych przepisów prawa.
 9. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpić z wnioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email: oreszke@ugwejherowo.pl.