Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania

Stosownie do:

  • 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
  • 8 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r. poz. 2302 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w sprawie z wniosku z dnia 12-10-2018 r., złożonego przez Pana Łukasza Darmacha, reprezentującego Biuro Projektów El-pro Łukasz Darmach, pełnomocnika „Łężyce” Sp. z o.o.,

wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.24.2018.DC z dnia 03-12-2018 r. o zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie, do czasu wydania przez Wojewodę Pomorskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, MOP8,4MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczecin-Gdańsk, Etap VI Reszki-Wiczlino”.

W związku z powyższym, informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią w/w postanowienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od 730 do 1630, wtorek–środa od 730 do 1530, piątek od 730 do 1530,  pokój nr 47)

Na postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Wejherowo na adres: 84-200 Wejherowo, ul. Transportowa 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej Gminy Wejherowo w dniu 4 grudnia 2018 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.