Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bolszewo „Osiedle za rzeką” w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie terenów 03-KDD, 25-MN,U, 26-MN,U, 27-MN,U (wzdłuż ul. Polnej na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Orzechowej)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr XIII/121/2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo „Osiedle za rzeką” w Gminie Wejherowo, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie terenów 03-KDD, 25-MN,U, 26-MN,U, 27-MN,U (wzdłuż ul. Polnej na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Orzechowej) w dniach od 12.07.2018 r. do 02.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, ul. Transportowa 1, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego w ww. zakresie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.07.2018 r. o godz. 14:00 w sali nr 11, Urzędu Gminy Wejherowo ul. Transportowa 1.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego w ww. zakresie, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Wejherowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.08.2018 r.:

– w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, pok. nr 47,

– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo,

– w postaci elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Wejherowo na platformie ePUAP2: opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ww. zakresie, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Wejherowo na adres: Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy sekretariat@ug.wejherowo.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.08.2018 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Wejherowo w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.