Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Stosownie do:

  • art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z późn. zm.)

  • art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o korekcie wniosku z dnia 23-03-2018 r. złożonego przez ENERGA OŚWIETLENE SP. Z O.O., działającą przez pełnomocnika Pana Marcina Górskiego, Biuro Projektów VOLT S.C. Marcin Górski, Paweł Danilczuk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie wykazu działek1 objętych inwestycją polegającą na budowie sieci oświetlenia drogowego na terenie działek nr 327, 328 oraz części działek nr 251/2, 270/3, 270/9, 271, 325 (ul. Gdańska) w miejscowości Bieszkowice w Gminie Wejherowo.

Jednocześnie informujemy, że postępowanie dowodowe w powyższej sprawie zostało zakończone i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego.

Wobec powyższego informujemy Państwa, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa, strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Akta sprawy są dostępne dla stron postępowania w tut. Urzędzie Gminy w pokoju nr 47, w godz.: w poniedziałek od 730 do 1630, wtorek–środa od 730 do 1530, piątek od 730 do 1530.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej Gminy Wejherowo w dniu 10 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

1 Wniosek o wydanie decyzji obejmował działki oznaczone nr: 327, 328 oraz części działek nr 246/2, 246/3, 246/4, 249, 250, 251/2, 270/3, 270/4, 270/9, 271, 325, 326, 354, obręb Bieszkowice