Gmina wejherowo

Aktualności

obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 10-04-2018 r. złożony przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Golińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Amper4U – Łukasz Goliński,

– dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV

– na terenie działki nr: 76/13, 76/14, 76/15, 76/16, 76/17, 76/18, 76/19, 76/20

– w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo

niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie.

Przyczyną zwłoki w wydaniu rozstrzygnięcia jest: konieczność uzgodnienia decyzji z właściwymi organami – zgodnie z wymogami art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Mając na uwadze powyższe wskazuję nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 14-06-2018 r.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 37 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym w art. 36 § 1 k.p.a. (bezczynność), lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość);
2. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Wejherowo.
3. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej Gminy Wejherowo w dniu 16 kwietnia 2018 r.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.