Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do:

  • 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z późn. zm.[1])
  • 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073 z późn. zm.[2])

z a w i a d a m i a m, 

że na wniosek z dnia 23-03-2018 r. (uzupełniony w dniu 05-04-2018 r.) złożony przez ENERGA OŚWIETLENE SP. Z O.O., działającą przez pełnomocnika Pana Marcina Górskiego, Biuro Projektów VOLT S.C. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

– dla inwestycji polegającej na:    budowie sieci oświetlenia drogowego

– na terenie działek nr: 327, 328 oraz części działek nr 246/2, 246/3, 246/4, 249, 250, 251/2, 270/3, 270/4, 270/9, 271, 325, 326, 354 (ul. Gdańska)

– w miejscowości: Bieszkowice  w Gminie Wejherowo

[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 149

[2] Dz. U. z 2017 r. poz. 1566

Obwieszczenie