Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wejherowo 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina w Gminie Wejherowo.

                Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr XXXV/429/2017 z dnia 29  listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina w Gminie Wejherowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dniach od 12.04.2018 r. do 04.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, ul. Transportowa 1, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.04.2018 r. o godz. 14:30 w sali nr 11, Urzędu Gminy Wejherowo ul. Transportowa 1.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Wejherowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2018 r.:

– w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, pok. nr 47,

– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo,

– w postaci elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Wejherowo na platformie ePUAP2: opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Wejherowo w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ust.1, ust. 1a i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina w Gminie Wejherowo. W miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie