Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do:

  • 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z późn. zm.[1])
  • 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073 z późn. zm.[2])

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek z dnia 10-04-2018 r. złożony przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Golińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Amper4U – Łukasz Goliński, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

– dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV

     – na terenie działki nr: 76/13, 76/14, 76/15, 76/16, 76/17, 76/18, 76/19, 76/20

– w miejscowości: Zbychowo  w Gminie Wejherowo                                                        

Zainteresowane strony (właściciele i wieczyści użytkownicy nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się w tutejszym urzędzie (pokój nr 47, w godz.: w poniedziałek od 730 do 1630, wtorek–środa od 730 do 1530, piątek od 730 do 1530) z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej Gminy Wejherowo w dniu
16 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 149

[2] Dz. U. z 2017 r. poz. 1566