Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenia dot. sieci wodociągowej w Bieszkowicach

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do:

  • art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.1)

  • art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.2)

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek z dnia 05-03-2018 r. złożony przez Pana Marcina Buczko, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

– dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej

– na terenie działek nr: 194/22, 194/23, 194/24, 194/25, 194/26, 194/37, 194/42, 194/43, 194/44, 194/45,   194/46, 194/47, 194/48, 194/49, 194/50, 194/51

– w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo

Zainteresowane strony (właściciele i wieczyści użytkownicy nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się w tutejszym urzędzie (pokój nr 47, w godz.: w poniedziałek od 730 do 1630, wtorek–środa od 730 do 1530, piątek od 730 do 1530) z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej Gminy Wejherowo w dniu 8 marca 2018 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

<<PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA>>

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 36 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 05-03-2018 r.złożony przez Pana Marcina Buczko:

– dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej

– na terenie działek nr: 194/22, 194/23, 194/24, 194/25, 194/26, 194/37, 194/42, 194/43, 194/44, 194/45,   194/46, 194/47, 194/48, 194/49, 194/50, 194/51

– w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo

niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie.

Przyczyną zwłoki w wydaniu rozstrzygnięcia jest: konieczność uzgodnienia decyzji z właściwymi organami – zgodnie z wymogami art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Mając na uwadze powyższe wskazuję nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 09-05-2018 r.

<<PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA>>