Gmina wejherowo

Aktualności

O opłacie za posiadanie psa słów kilka

Rada Gminy Wejherowo na sesji  w dniu 25.11.2015r. podjęła między innymi uchwałę o wprowadzeniu opłaty od posiadania psa. Uchwała ta ma charakter prawa miejscowego, dlatego wejdzie w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1.01.2016r.

 

Rada Gminy Wejherowo na sesji  w dniu 25.11.2015r. podjęła między innymi uchwałę o wprowadzeniu opłaty od posiadania psa. Uchwała ta ma charakter prawa miejscowego, dlatego wejdzie w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1.01.2016r.

Gmina corocznie ponosi znaczące koszty, sięgające 100 tys. złotych, na realizację zadań z zakresu ochrony zwierząt. Lwią część tych kosztów pochłaniają wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów oraz ich lokowaniem w schronisku. Koszty te rosną z roku na rok. Nie powinny być one pokrywane z innych dochodów budżetu ograniczając przez to możliwości realizacji zadań publicznych, w tym np. utrzymania i budowy dróg, kanalizacji, czy oświetlenia.

W ramach dalszych działań Gminy przewiduje się utworzenie gminnej bazy danych o zwierzętach utrzymywanych przez mieszkańców oraz wprowadzenie obowiązku znakowania (czipowania) zwierząt.

Przyjęta wysokość opłaty – 48 złotych rocznie, co można przeliczyć na 4 złote miesięcznie, jest najniższa spośród opłat stosowanych przez gminy ościenne. Porównując te kwoty z rocznym czy miesięcznym kosztem utrzymania zwierzęcia nie sposób przypuszczać, iż to właśnie wprowadzenie opłaty spowoduje eskalację niehumanitarnych czy bestialskich zachowań wobec zwierząt domowych polegających np. na ich porzuceniu przez właścicieli. Źródła takich patologicznych zachowań mają raczej inne podłoże.

Informujemy także, że ustawa o opłatach i podatkach lokalnych przewiduje wprowadzenie opłaty wyłącznie od psów. Rada Gminy nie może określić analogicznej opłaty od posiadania innych zwierząt.

Nadto ustawa wprost wskazuje na zwolnienia od opłaty. I tak między innymi opłaty nie ponoszą:

– płatnicy podatku rolnego (do 2 psów na gospodarstwo),

– osoby samotne powyżej 65 roku życia,

– niepełnosprawni w stopniu znacznym.

Rada Gminy nie może wprowadzić innych zwolnień podmiotowych, tj. związanych z osobą zobowiązaną do wnoszenia opłaty.  Może natomiast zastosować inny rodzaj zwolnień – w przypadku Gminy Wejherowo przyjęto, że opłaty przez okres dwóch lat nie będzie się pobierać, w przypadku udokumentowanej adopcji zwierzęcia.

 W tym miejscu Urząd Gminy przypomina również, że zgodnie z art. 10 pkt. 1 Ustawy o ochronie zwierząt, prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

 

Szczegóły dotyczące między innymi terminów i sposobu wnoszenia opłat zostaną podane do publicznej wiadomości po publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.