Gmina wejherowo

Aktualności

MPZP wyłożone do wglądu!

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Wejherowo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

– dla fragmentu wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie ul. Długiej, Sosnowej i Leśnej,

– dla fragmentu wsi Gowino (Gowino IV) w Gminie Wejherowo

– Bolszewo – Park w Gminie Wejherowo,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Wejherowo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

– dla fragmentu wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie ul. Długiej, Sosnowej i Leśnej,

– dla fragmentu wsi Gowino (Gowino IV) w Gminie Wejherowo

– Bolszewo – Park w Gminie Wejherowo,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

                Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałami Rady Gminy Wejherowo:

– Nr XLVI/546/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie ul. Długiej, Sosnowej i Leśnej,

– Nr XLII/500/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino (Gowino IV) w Gminie Wejherowo,

– Nr XLII/502/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolszewo – Park w Gminie Wejherowo,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 02.05.2016r. do 23.05.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, Os. Przyjaźni 6,w godzinach pracy urzędu.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniu 10.05.2016 r.

w Urzędzie Gminy Wejherowo w Sali nr 309:

– o godz. 9:00 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie ul. Długiej, Sosnowej i Leśnej,

– o godz. 10:00 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino (Gowino IV) w Gminie Wejherowo,

– o godz. 11:00 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolszewo – Park w Gminie Wejherowo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Wejherowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2016 r.:

– w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, pok. nr 308,

– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo,

– w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Wejherowo na platformie ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353)  w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Wejherowo na adres Urząd Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy sekretariat@ug.wejherowo.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2016 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postepowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Wejherowo w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.