Gmina wejherowo

Aktualności

MASY ZIEMNE TO ODPADY

MASY ZIEMNE TO ODPADY

W związku z coraz częściej pojawiającymi się przypadkami zasypywania działek masami ziemnymi – i to zarówno za zgodą, jak i bez zgody ich właścicieli – informujemy, że niezanieczyszczona gleba i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych, nie zaliczają się do odpadów tylko wtedy, kiedy zostaną wykorzystane do celów budowlanych w stanie naturalnym, na terenie działki, na której zostały wydobyte.

 Każdy inny rodzaj mas ziemnych, w tym masy ziemne przemieszczane na inne nieruchomości, należy traktować jako odpad.

Zagospodarowanie takiego odpadu musi się odbyć według zasad wynikających z ustawy z dnia 7 listopada 2016 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) oraz przepisów wykonawczych do ustawy, tj. Rozporządzenia Ministra Środowiska.

Zgodnie z tymi aktami prawnymi masy ziemne, które są nawożone na inne nieruchomości należy traktować jako odpad o kodzie 17 05 04 tj. gleba i ziemia. Rozmieszczanie nawiezionych mas ziemnych na gruncie należy traktować jako prowadzenie procesu odzysku odpadów, a dokonywanie takiej czynności wymaga uzyskania stosownego zezwolenia, tj. zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest potrzebne także wtedy, gdy właściciel terenu chce np. podnieść znacząco poziom terenu na działce, nawieźć duże ilości ziemi, gruzu czy innych odpadów, które mogą być wykorzystane do utwardzenia terenu.

Pozwolenia na budowę, a więc i sporządzenia projektu wymagają też wszystkie budowle ziemne – wały, nasypy, wykopy.

Na właścicielu terenu ciąży też obowiązek dokumentowania jaka i w jakiej ilości ziemia przywożona jest na jego nieruchomość. Okoliczności te właściciel nieruchomości winien potwierdzić odpowiednimi dokumentami (np. umowa, karta przekazania odpadu), które powinna posiadać osoba przywożąca masy ziemne.

Podsumowując – przyjęcie na swój grunt mas ziemnych wbrew powyższym zasadom może skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego na podstawie  art. 26 ust.2 ustawy z dnia 7 listopada 2016 r. o odpadach  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987), który mówi, że Wójt, w drodze decyzji wydanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów (mas ziemi) ich usunięcie z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Wykonanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy  z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Należy też podkreślić, że zdeponowanie odpadów (mas ziemi) na terenie nieruchomości, wbrew woli właściciela  i bez jego zgody, stanowi naruszenie praw wynikających z własności (art.14 Kodeksu cywilnego) bądź delikt (czyn niedozwolony) w rozumieniu art. 415 Kodeksu cywilnego.

Na tej podstawie właściciel nieruchomości może dochodzić na drodze cywilnej odszkodowania za składowanie odpadów (mas ziemi) na jego nieruchomości bez jego zgody.

Także Kodeks wykroczeń (art. 154 § 2) przewiduje karę grzywny za wyrzucanie odpadów na cudzą nieruchomość, a Kodeks karny (art. 183 § 1) nawet karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 – organem właściwym do wszczynania postępowań w takich sprawach jest Policja i tam należy składać zawiadomienia o niedozwolonym składowaniu odpadów.