Gmina wejherowo

Aktualności

LGD „Kaszubska droga”

Zarząd Województwa Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Kaszubska Droga”

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Limit dostępnych środków:

345 885,95 zł

Termin składania wniosków:

12.11.2012 r. – 07.12.2012 r.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” w Przetoczynie, ul. Pomorska 14, 84-217 Szemud; od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,

  • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR

  • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 

  • Lokalnej Grupy Działania – LGD „Kaszubska Droga” – www.kaszubskadroga.pl

  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – www.dprow.pomorskie.eu

Minimalna liczba punktów, jaką musi uzyskać operacja w ramach oceny wynosi 24 pkt.


Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”. Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@kaszubskadroga.pl; prezes@kaszubskadroga.pl lub telefonicznie:
058 676 11 11.