Gmina wejherowo

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo

Wójt Gminy Wejherowo

informuje,

 że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Gościcinie oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Bolszewie. Szczegółowych informacji o nieruchomościach objętych wykazem można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, tel. (58) 677-97-07.

                                                                 Zarządzenie Nr        /2015

WÓJTA  GMINY WEJHEROWO

z dnia                  2015  roku

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 34 ust.1 pkt 1ustawy z dnia sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518, ze zm.).

Wójt Gminy Wejherowo

ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży

 

Lp.

Nr działki, obręb

Powierzchnia

w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Cena sprzedaży bez podatku VAT

(zł)

1.

322/117, Bolszewo

0,0272

GD1W/00033069/8

12.640,00

Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: 

Działka nr ewid. 322/117, o pow. 0,0272 ha, położona jest w Bolszewie przy ulicy Świerkowej

 Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo ,,Osiedla za rzeką”, znajduje się w terenie oznaczonym symbolem              12.U – teren zabudowy usługowej.

Nieruchomość jest zabudowana, o regularnym kształcie. Jest w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa AMA Spółka z o. o. z/s w Bolszewie, do 2091 roku. Przedsiębiorstwo AMA jest w posiadaniu własności działki nr ewid. 322/53, która sąsiaduje z przedmiotową działką, zagospodarowaną przez firmę AMA jako całość gospodarcza.

     Rada Gminy Wejherowo  w Uchwale nr IV/27/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.

Wobec powyższego, użytkownikowi wieczystemu przysługuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu opisanej wyżej nieruchomości, o ile użytkownik wieczysty złoży wniosek o jej nabycie w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo (Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo) przed upływem …………………………2015 r.

Do ceny wyżej opisanej nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towarów i usług, zostanie doliczony podatek VAT w  wysokości 23%.

Szczegółowych informacji o nieruchomości objętej niniejszym wykazem można uzyskać
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, Osiedle Przyjaźni  6, tel. 0-58 677-97-07.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń  od  dnia …………….2015 r. do dnia ……………2015 r. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Zarządzenie Nr         /2015

WÓJTA  GMINY WEJHEROWO

z dnia                          2015 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.).

Wójt Gminy Wejherowo

ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy:

 

 

Lp.

 

Obręb

 

Nr ewid. działki

Powierzchnia dzierżawy

w m2

 

Nr księgi wieczystej

Okres dzierżawy

1.

Gościcino

1) działka nr ewid. 1156;

2) część działki nr ewid. 1157;

3) część działki nr ewid.  1158

łącznie 2925 m2

– GD1W/00067310/ 0

– GD1W/00030050/1

od 01.08.2015 r. do 31.07.2018 r.

 

1. Przeznaczenie i użytkowanie: 

    Wymieniona wyżej nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania
    przestrzennego. Działki położone są w sąsiedztwie drogi krajowej nr 6 i rzeki Bolszewki w
    Gościcinie. Obecnie teren jest wydzierżawiony pod skład i produkcję materiałów
    budowlanych.

2. Czynsz dzierżawny wyniesie 1.755,00 zł miesięcznie, płatny do 10 dnia każdego miesiąca.  Do
czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi   przepisami.     

3. Funkcja dzierżawy: pod skład i produkcję materiałów budowlanych.

4. Zastrzega się prawo wypowiedzenia dzierżawy z 1–miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku zmiany sposobu użytkowania, przeznaczenia do zbycia, bądź realizacji inwestycji celu publicznego.

5. Uchwałą  XXXII/371/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. Rada Gminy Wejherowo wyraziła zgodę
na wydzierżawienie przedmiotowych działek w trybie bezprzetargowym.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach objętych niniejszym wykazem, można uzyskać
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, Osiedle Przyjaźni nr 6, tel. 677-97-07.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń  od  dnia ……………..2015 r.  do dnia ……………..2015 r.