Gmina wejherowo

Aktualności

Kary za odprowadzanie deszczówki do kanalizacji

Przypominamy, że w myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2017 poz. 328) zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 w/w ustawy PEWIK Gdynia Sp z o.o. dokonuje systematycznych kontroli w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Celem kontroli jest wyeliminowanie między innymi odprowadzania wód opadowych (rynny dachowe, kratki ściekowe, rury drenażowe) do urządzeń kanalizacji sanitarnej.

Nielegalne odprowadzania wód opadowych lub gruntowych do kanalizacji sanitarnej zagrożone jest karą grzywny do 10 000 zł.