Gmina wejherowo

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Bolszewa oraz fragmentu Kąpina w Gminie Wejherowo w zakresie terenów oznaczonych symbolami: G.10.MN,U oraz G.11.MN,U wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Wejherowo

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Bolszewa oraz fragmentu Kąpina w Gminie Wejherowo w zakresie terenów oznaczonych symbolami: G.10.MN,U oraz G.11.MN,U wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 199) oraz uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr IX/89/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Bolszewa oraz fragmentu Kąpina w Gminie Wejherowo w zakresie terenów oznaczonych symbolami: G.10.MN,U oraz G.11.MN,U, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07.04.2015 r. do 27.04.2015 r.w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.04.2015 r. w Urzędzie Gminy Wejherowo w Sali nr 309 o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Wejherowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2015 r.

– w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, pok. nr 308,

– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo,

– w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Wejherowo na platformie ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)  w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Wejherowo na adres Urząd Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy sekretariat@ug.wejherowo.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2015r.

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.