Gmina wejherowo

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu!

 

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza przetargi ustne,
nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Wejherowo

Przedmiotem przetargów są działki położone:
– w Gościcinie przy ulicy Nadrzecznej, 
– w Gniewowie przy ulicy Spacerowej,
– w Kąpinie,

które zostały ujęte w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Wójta Gminy Wejherowo Nr 39/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r., oraz przeznaczone do sprzedaży uchwałami Rady Gminy Wejherowo nr XLI/429/2010 r. z dnia 29 marca 2010 r., nr XXXI/303/2009 z dnia 22 maja 2009 r., nr XXXI/302/2009 z dnia 22 maja 2009 r., nr LII/419/2002 z dnia 6 czerwca 2002 r. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości, przeprowadzone w dniu 24 czerwca 2014 r., drugie przetargi, które odbyły się 9 września 2014 r.,  zakończyły się wynikiem negatywnym. 

 

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza przetargi ustne, nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo

 

Przedmiotem przetargów są działki położone:

 – w Gościcinie przy ulicy Nadrzecznej,

– w Gniewowie przy ulicy Spacerowej,

 – w Kąpinie,

które zostały ujęte w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Wójta Gminy Wejherowo Nr 39/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r., oraz przeznaczone do sprzedaży uchwałami Rady Gminy Wejherowo nr XLI/429/2010 r. z dnia 29 marca 2010 r., nr XXXI/303/2009 z dnia 22 maja 2009 r., nr XXXI/302/2009 z dnia 22 maja 2009 r., nr LII/419/2002 z dnia 6 czerwca 2002 r. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości, przeprowadzone w dniu 24 czerwca 2014 r., drugie przetargi, które odbyły się 9 września 2014 r.,  zakończyły się wynikiem negatywnym.

1.    Nieruchomości położone w Gościcinie przy ul. Nadrzecznej

Lp

Obręb

Nr działki

Powierzchnia w ha

Cena w złotych bez podatku VAT

1

Gościcino

335/7

0,1035 ha

54 500,00 zł

2

Gościcino

335/8

0,1120 ha

59 000,00 zł

3

Gościcino

335/9

0,1029 ha

54 200,00 zł

4

Gościcino

335/10

0,1006 ha

53 000,00 zł

5

Gościcino

335/11

0,1223 ha

64 400,00 zł

6

Gościcino

335/12

0,1249 ha

65 800,00 zł

 

Działki są wolne od obciążeń, są zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie Nr KW GD1W/00030050/1.

 

Nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino, oznaczonego jako “Gościcino za cmentarzem” zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr XXIII/227/2008 z dnia 8 września 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Pom.
z 2009 r. poz. 1329). Nieruchomości oznaczone numerami działek: 335/7, 335/8, 335/9, 335/10, 335/11, 335/12 są położone na terenie oznaczonym symbolem 04 MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej z usługami. Działki mają regularny, zbliżony
do prostokąta kształt. Są niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte trawą, pojedynczymi drzewami
i krzewami. W sąsiedztwie: zabudowa mieszkaniowa, tereny leśne i rolne Przedmiotowe działki nie są uzbrojone.

 

 

2.    Nieruchomość położona w Gniewowie przy ul. Spacerowej

Lp

Obręb

Nr działki

Powierzchnia w ha

Cena w złotych bez podatku VAT

1

Gniewowo

23/1

0,1013 ha

72 600,00 zł

 

Działka jest wolna od obciążeń, jest zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie Nr KW GD1W/00040111/0.

 

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gniewowo, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr XVII/158/2008
z dnia 13 marca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008 r. poz. 2426). Nieruchomość oznaczona numerem 23/1 jest położona na terenie oznaczonym B – strefa istniejącej zabudowy wraz
z uzupełnieniami, funkcja dominująca – zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, funkcja dopuszczalna – usługi i handel. Działka ma regularny, zbliżony do prostokąta kształt. Jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą. W sąsiedztwie: zabudowa mieszkaniowa, siedliskowa i usługowa. Dojazd z drogi publicznej, z ulicy Spacerowej. Przedmiotowa działka nie jest uzbrojona.

 

3. Nieruchomości położone w Kąpinie

Lp

Obręb

Nr działki

Powierzchnia w ha

Cena w złotych

bez podatku VAT

1

Kąpino

543

0,1819 ha

191 000,00 zł

2

Kąpino

544

0,1631 ha

171 000,00 zł

3

Kąpino

599

0,1254 ha

152 000,00 zł

4

Kąpino

624

0,1254 ha

152 000,00 zł

5

Kąpino

651

0,1260 ha

153 000,00 zł

6

Kąpino

485/2

0,1174 ha

137 000,00 zł

 

Działki są wolne od obciążeń, są zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie Nr KW GD1W/00032072/5.

 

Nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr VII/70/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 69 Poz. 1492). Nieruchomości są położone na terenie oznaczonym symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki nr 599, 624, 651, 485/2 mają regularny, zbliżony do prostokąta kształt. Działki nr 543, 544 mają kształt nieregularny, zbliżony do trapezu. Nieruchomości są niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte trawą, pojedynczymi krzewami i drzewami. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny upraw polowych. Przedmiotowe działki posiadają uzbrojenie
w przyległych drogach.

 Przetargi odbędą się dnia 28 października 2014 roku  o godz.  900

w Urzędzie Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni  6

w sali konferencyjnej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek Urzędu Gminy Wejherowo – Nr 80116022020000000061963934. Termin wniesienia wadium upływa dnia        23 października 2014 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy.

Minimalne postąpienie w przetargu – 1 % ceny wywoławczej. Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej prawem wysokości.

Osobie, która przetarg wygrała, wadium zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom po zamknięciu przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie i nie później niż przed upływem 3 dni  na wskazane konto.

Warunki dla nabywcy:    

 Osoby przystępujące do przetargu przedłożą komisji przetargowej:

– dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

– dowód wpłaty wadium, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa,  
        dowody  tożsamości osób  reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz
       innych jednostek  organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających
        wpisowi do rejestru.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6, tel. (58) 677-97-07,  fax (58) 677-97-00pokój nr 302. 

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.