Gmina wejherowo

Aktualności

Informacja o obowiązku przyłączenia do kanalizacji sanitarnej

  1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1289 ze zm.) właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci. Ustawa przewiduje, że z obowiązku tego zwolnieni są właściciele nieruchomości, którzy posiadają oczyszczalnie przydomowe, zgodne z odrębnymi przepisami.
  2. W celu podłączenia do sieci kanalizacyjnej w pierwszej kolejności należy złożyć w PEWIK Gdynia zlecenie wydania warunków technicznych przyłączenia (druk FOT-D-01-c) wraz z załącznikami:

– aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych z zaznaczoną nieruchomością i ewentualnym wskazaniem trasy przyłączenia (mapę wydaje Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, tel. 58-572-94-61)

– odpis lub wyciąg z dokumentu potwierdzającego prawo Wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub stosowne oświadczenie

Wszelkie sprawy techniczne związane z przyłączeniem (wydanie warunków technicznych, procedura odbiorowa) należy załatwiać w PEWIK Gdynia, Biuro Obsługi Klienta, ul. Witomińska 29,  81- 311 Gdynia, tel. (58) 66 87 311, mail: bok@pewik.gdynia.pl