Gmina wejherowo

Aktualności

Informacja dla mieszkańców o wodomierzach ogrodowych

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi montażu tzw. wodomierzy ogrodowych podajemy poniżej podstawowe informacje w tym zakresie.

Warunki techniczne:

 1. Wodomierz powinien być dobrany do warunków pracy tj. przeciętnej oraz maksymalnej wartości strumienia objętości wody, a jego montaż powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych oraz wymagań instalacyjnych dla wodomierzy.
 2. Wodomierz w instalacji wodociągowej należy wbudować za wodomierzem głównym (licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody).
 3. Zestaw wodomierzowy należy umieścić przed punktem poboru bezpowrotnie zużywanej wody, przy czym zestaw wodomierzowy powinien zaczynać się nie dalej niż 2 m od tego punktu.
 4. Przy zabudowie wodomierza należy stosować zawory kulowe przed i za wodomierzem.
 5. Długości odcinków prostych przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem powinny być zgodne z wynikami badań typu wodomierza.
 6. Wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną i plomby.
 7. Wodomierz powinien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu (wygodnym dla odczytu), zabezpieczonym przed zalaniem wodą lub zamarzaniem.

Kontrola montażu wodomierza:

 1. Inwestor, przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do zgłoszenia ich do Usługodawcy – Urząd Gminy Wejherowo ul. Transportowa 1, Wejherowo Referat Inżynierii Środowiska, pok. 39, tel: 58-677-97-44,
 2. Gmina dokonuje kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami zawartymi w niniejszych warunkach technicznych, a także jest upoważniony do żądania usunięcia stwierdzonych wad.
 3. Po zakończeniu kontroli upoważniony pracownik Urzędu Gminy, plombuje wodomierz i sporządza protokół.

Rozliczenia:

 1. W rozliczeniach pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą ilość bezpowrotnie zużytej wody, jako zmniejszająca ilość odprowadzanych ścieków, ustalana będzie na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Usługobiorcy.
 2. Zmiana sposobu ustalania ilości odprowadzanych ścieków nastąpi po pozytywnym wyniku kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami zawartymi w niniejszych warunkach technicznych, zaplombowaniu wodomierza i podpisaniu umowy.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Gminę:

1) uszkodzenia wodomierza,

2) uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających),

3) uszkodzenia plomb Usługobiorcy lub mocowania tych plomb,

4) nieprawidłowych wskazań wodomierza oraz po upływie okresu ważności legalizacji

wskazania dodatkowego wodomierza nie będą odczytywane, a ilość odprowadzanych ścieków będzie określana jako równa ilości wody dostarczonej do nieruchomości (ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego).

 1. Okres ważności legalizacji określony jest w przepisach metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzach) i wynosi zasadniczo 5 lat (dla wodomierza o nominalnym strumieniu objętości poniżej 500 m3/h). Wymiana podlicznika leży po stronie Usługobiorcy.