Gmina wejherowo

Aktualności

Uwaga Mieszkańcy Gminy Wejherowo

Wójt Gminy Wejherowo zgodnie z Uchwałą nr XLI/492/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

 

Wójt Gminy Wejherowo zgodnie z Uchwałą nr XLI/492/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Rodzaj inwestycji objętej naborem:

·         Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych lub budowli zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Wejherowo.

Czas trwania naboru: od dnia 20 marca do dnia 30 września br. lub do czasu wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na rok 2015.

Miejsce składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Wniosek wraz kompletem dokumentów należy złożyć w Urzędzie Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6 w Wejherowie. Wnioski niekompletne bądź złożone poza okresem trwania naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.  

Termin rozpatrzenia wniosków:

Wnioski rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia, do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru oraz środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na rok 2015.

Pula środków do rozdysponowania w ramach naboru: 10 000,00 zł

W celu uzyskania dotacji do inwestycji objętej naborem należy przedłożyć następujące dokumenty:

a)     wniosek o udzielenie dofinansowania określający planowane przedsięwzięcie (załącznik nr 1 do Regulaminu);

b)    dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;

c)     w przypadku budynków stanowiących współwłasność – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli;

d)    szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia;

e)     informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku;

f)     kopię umowy na wykonywanie prac związanych z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, zawartej z podmiotem, który zgodnie z decyzją Starosty Wejherowskiego jest uprawniony do usuwania wyrobów zawierających azbest;

g)    kopię potwierdzenia dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest.

 

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe mające prawo do dysponowania nieruchomością znajdującą się na terenie Gminy Wejherowo i mającym uregulowane opłaty i zobowiązania podatkowe wobec Gminy Wejherowo. Dofinansowanie nie dotyczy budynków wykorzystywanych wyłącznie na działalność gospodarczą. Zadanie musi być zrealizowane i rozliczone do końca 2014 roku.

 

Do konkursu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone.