Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla fragmentu wsi Sopieszyno „Sopieszyno – Wybudowanie” w gminie Wejherowo

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla fragmentu wsi Sopieszyno „Sopieszyno – Wybudowanie” w gminie Wejherowo 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm) oraz uchwały nr XXXVII/442/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 22 stycznia 2014r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno „Sopieszyno – Wybudowanie” w gminie Wejherowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 lutego do 16 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, w pok. 308 w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00.

            Publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, w pok. 309 o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Wejherowo z podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2015 r.:

– w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, pok. nr 308,

– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo,

– w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Wejherowo na platformie ePUAP.                              

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Wejherowo na adres Urząd Gminy Wejherowo, os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy sekretariat@ug.wejherowo.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2015 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Wejherowo w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.