Gmina wejherowo

Aktualności

Informacja dla właścicieli psów!

 

Urząd Gminy Wejherowo przypomina właścicielom psów, że na podstawie uchwały  nr XIV/141/2015 Rady Gminy Wejherowo w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów z dnia 25 listopada 2015r. w 2016r. na terenie Gminy Wejherowo obowiązuje opłata od posiadania psa w wysokości 48 zł rocznie.

Opłatę w ww. wysokości ponosi się od każdego posiadanego psa.

Opłatę wpłaca się z góry, bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku na rachunek Gminy Wejherowo nr 11 1160 2202 0000 0000 6196 3915. Możliwe będzie też uiszczanie opłaty u inkasentów, względnie w kasie Urzędu Gminy. Dopuszcza się uiszczenie opłaty w dwóch równych częściach, płatnych do 31 marca i do 30 września każdego roku.

Wnosząc opłatę należy podać dane dotyczące właściciela i psa np. poprzez wypełnienie formularza.

(POBIERZ FORMULARZ)

W przypadku gdy wejście w posiadanie psa nastąpiło po dniu 31 marca danego roku, opłatę uiszcza się w ciągu jednego miesiąca od daty wejścia w posiadanie psa. Opłatę wpłaca się w połowie wysokości obowiązującej za dany rok, jeżeli początek posiadania psa nastąpił po 30 czerwca danego roku.

Ustawa o opłatach i podatkach lokalnych wskazuje na zwolnienia od opłaty za posiadanie psa. Opłaty nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z  tytułu  posiadania jednego psa; Znaczny  stopień niepełnosprawności to również całkowita niezdolność do pracy oraz   samodzielnej egzystencji (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS) oraz  I grupa inwalidzka wg orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i  zatrudnienia (dawny system orzecznictwa).

3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób   niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;  

4) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa.

5) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.  

Dodatkowo Rada Gminy Wejherowo postanowiła, że opłaty przez okres dwóch lat nie będzie się pobierać w przypadku udokumentowanej adopcji zwierzęcia odłowionego na terenie Gminy Wejherowo.

 Dokumenty do pobrania:

Uchwała  nr XIV/141/2015 Rady Gminy Wejherowo w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów z dnia 25 listopada 2015r.

 

Formularz rejestracyjny psa