Gmina wejherowo

Aktualności

Aparaty w ruch!

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem znajdującym się w rozwinięcu. 

 

Regulamin konkursu fotograficznego – „Fajnie i Lokalnie”

 

§1

Informacje Ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa sposób i zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego pn. „Fajnie i Lokalnie”.
 2. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
  z siedzibą ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo.
 3. Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Młodzi i Samodzielni – Program na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Konkurs jest częścią Prezentacji Społeczności Lokalnej, która odbędzie się
  16 maja 2015r. w Zbychowie w godzinach od 12:00 do 15:00.
 5. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania życiem i poczucia przynależności do swojej społeczności lokalnej, rozwijanie wrażliwości artystycznej i promocja sztuki fotograficznej, przedstawienie interpretacji pojęcia środowiska lokalnego w formie fotograficznej.
 6. Konkurs wpisuje się w cele i działania Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015r. tj. realizacja i współfinansowanie środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.
 7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz
  w celach marketingowych organizatora (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1182 z późn. zm.). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie
  z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§2

Warunki i kryteria uczestnictwa w konkursie

 

 1. Konkurs jest otwarty dla mieszkańców gminy Wejherowo w wieku od 15 do 20 roku życia.
 2. Uczestnik konkursu może zgłosić 1 fotografię.
 3. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba, która jest autorem zgłaszanej pracy.
 4. Do udziału w konkursie mogą być zgłoszone prace wykonane samodzielnie, będące oryginałami. Do konkursu nie mogą zostać zgłoszone prace wykonane wspólnie.
 5. Technika wykonania pracy: fotografia wykonana telefonem komórkowym co potwierdzone jest oświadczeniem uczestnika konkursu.
 6. Format zgłoszonej fotografii: JPG nieprzekraczający 5MB. Prace nie spełniające wskazanych wymogów nie będą oceniane.
 7. Tematyka pracy obejmuje: ludzi, miejsca, wydarzenia będące częścią i związane
  z życiem społeczności lokalnej danej miejscowości, znajdującej się na terenie gminy Wejherowo.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie oraz członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające stosunku przysposobienia).

 

§3

Termin i sposób zgłaszania prac do konkursu

 

 1. Sposób zgłoszenia oraz dostarczenia pracy: zgłoszone fotografie należy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: dzial.projektow@gops-wejherowo.pl jako załącznik do listu elektronicznego wraz z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Załącznik nr 1 jest formularzem zgłoszeniowym do konkursu i zawiera tytuł konkursu, imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej pracę oraz tytuł zgłoszonej pracy i komentarz zawierający opis pracy w tym: nazwę miejscowości oraz datę wykonania fotografii, opis przedstawionej fotografii zawierający się w co najmniej pięciu zdaniach, nie więcej jednak jak w dziesięciu zdaniach oraz oświadczenie
  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych osoby zgłaszającej pracę na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonej pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 2. W sytuacji gdy na zgłoszonej pracy znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik konkursu będący jej autorem oświadcza, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku (zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do Regulaminu). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają ten fakt w formie przesłania do organizatora oświadczenia (pocztą elektroniczną) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu) można otrzymać w siedzibie organizatora tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, ul. Transportowa 1 w Wejherowie lub w Filii Ośrodka w Gościcinie, ul. Wejherowska 24 lub pobrać ze strony internetowej Ośrodka www.gops-wejherowo.pl.
 4. Zgłoszone prace zostaną wydrukowane na kolorowej drukarce laserowej (w formacie A4)  przez organizatora konkursu.
 5. Termin zgłaszania prac: od 22 kwietnia 2015 r. do 14 maja 2014r. do godziny 15:30. Prace przesłane przed lub po wskazanym terminie nie będą oceniane.

 

                                                                                                    §4

Sposób dokonania oceny zgłoszonych do konkursu prac

 

 1. Oceny zgłoszonych prac dokona Jury powołane przez organizatora konkursu. Ocena Jury jest ostateczna, uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie od oceny Jury.
 2. Kryteria oceny zgłoszonych prac fotograficznych:

1)      poprawność merytoryczna, czyli zgodność zgłoszonej pracy z tematyką konkursu;

2)      wizja autora, czyli oryginalne, ciekawe uchwycenie tematu: „Fajnie i Lokalnie”.

 

§5

Ogłoszenie wyników i nagrody

 

 1. Organizator konkursu przewidział 1 główną nagrodę dla autora najwyżej ocenionej przez Jury pracy oraz nagrody dla 2 prac wyróżnionych przez Jury.
 2. Organizator konkursu nie przewiduje zamiany nagród na ekwiwalent pieniężny.
 3. Wartość nagrody głównej oraz każdej z nagród dla prac wyróżnionych nie przekroczy kwoty wolnej od podatku tj.: 760,00 zł
 4. Wszystkie zgłoszone prace zostaną wydrukowane na kolorowej drukarce laserowej w formacie A4 przez organizatora konkursu i wystawione na Prezentacji Społeczności Lokalnej, która odbędzie się 16 maja 2015r. w godzinach 12:00-15:00 w Zbychowie, ul. Spacerowa 3.
 5. Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 16 maja 2015r. o godzinie 14:00 w Zbychowie, ul. Spacerowa 3, podczas Prezentacji Społeczności Lokalnej.

 

§6

Postanowienia końcowe

 

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1182 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
 2. Dane osobowe (imię i nazwisko oraz wiek) laureata konkursu oraz autorów dwóch prac wyróżnionych zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora wraz z pracami fotograficznymi.
 3. Zgłoszenie do konkursu swojej pracy fotograficznej z zachowaniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie jest tożsame z udzieleniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie i publikowanie zgłoszonej pracy w każdej formie na każdym polu eksploatacji jak również poniesienie pełnej odpowiedzialności w przypadku naruszenia praw osób trzecich.
 4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przerwania, odwołania lub niewyłonienia zwycięzcy konkursu bez podania przyczyny.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.