Gmina wejherowo

Aktualności

Przyłącz się do sieci – obowiązkowo!

Urząd Gminy Wejherowo przypomina, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci.

Obowiązek ten podlega egzekucji w trybie administracyjnym. Dla uniknięcia uciążliwości i konsekwencji związanych z administracyjnym egzekwowaniem obowiązku przyłączenia do sieci, prosimy mieszkańców, którzy nie podjęli jeszcze działań związanych z przyłączeniem o niezwłoczne rozpoczęcie procedury przyłączenia oraz o dokonanie podłączenia w terminie do końca czerwca 2016r.

 

Urząd Gminy Wejherowo przypomina, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci.

Obowiązek ten podlega egzekucji w trybie administracyjnym. Dla uniknięcia uciążliwości i konsekwencji związanych z administracyjnym egzekwowaniem obowiązku przyłączenia do sieci, prosimy mieszkańców, którzy nie podjęli jeszcze działań związanych z przyłączeniem o niezwłoczne rozpoczęcie procedury przyłączenia oraz o dokonanie podłączenia w terminie do końca czerwca 2016r.

W stosunku do osób, które nie podłączyły się do kanalizacji oprócz postępowania administracyjnego w sprawie przyłączania do kanalizacji, będzie też prowadzone postępowanie wyjaśniające dotyczące gospodarowania nieczystościami w okresie do 1 roku wstecz. W przypadku braku udokumentowania wywozu ścieków w ilości zgodnej z zużyciem wody, będą kierowane wnioski o ukaranie grzywną

W celu podłączenia do sieci kanalizacyjnej należy złożyć w PEWIK Gdynia zlecenie wydania warunków technicznych przyłączenia (druk FOT-D-01-c) wraz z załącznikami:

– aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych z zaznaczoną nieruchomością i ewentualnym wskazaniem trasy przyłączenia (mapę wydaje Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, tel. 58-572-94-61 koszt pozyskania 22.50zł),

– odpis lub wyciąg z dokumentu potwierdzającego prawo Wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub stosowne oświadczenie

Wszelkie sprawy związane z przyłączeniem należy załatwiać w PEWIK, Biuro Obsługi Klienta, ul. Witomińska 29,  81- 311 Gdynia, tel. (58) 66 87 311.

W załączeniu przysyłamy druk zlecenia wydania warunków przyłączenia, który wraz z załącznikami należy złożyć w PEWIK, który wyda warunki nieodpłatnie w terminie do 14 dni od złożenia wniosku.