Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

  OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wejherowo 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentów wsi Góra i Ustarbowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

                Na podstawie art. 11 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr XXXVI/439/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentów wsi Góra i Ustarbowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w dokumentu w dniach od 20.08.2018 r. do 11.09.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, ul. Transportowa 1, w godzinach pracy urzędu. Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Wejherowo http://ugwejherowo.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04.09.2018 r. o godz. 14:00 w sali nr 11, Urzędu Gminy Wejherowo ul. Transportowa 1.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Wejherowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2018 r.:

– w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, pok. nr 47,

– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo,

– w postaci elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Wejherowo na platformie ePUAP2: opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w zmiany Studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego dokumentu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu zmiany Studium na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Wejherowo na adres: Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy sekretariat@ug.wejherowo.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2018 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu zmiany studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Wejherowo. Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wejherowo.